营业时间

周一至周五,8:00 - 9:00

致电我们

+13063898912

给我们发电子邮件

fangorn@aol.com

ET7真实续航怎样?40千米实测数据告诉你谜底

Author:英亚全站APP-首页 In:2022-04-28 ET7真实续航怎样?40千米实测数据告诉你谜底

ET7最先了正式交付,能耗问题一直是我担忧的 ,以是趁着苏息,就做了一次续航测试。车辆是20寸树杈轮毂,模式设置的是:加快5.9秒 能量收受接管低 底盘高度尺度 ,气候温度梗概在25℃,共跑了40千米,前20千米郊区一级公路 ,限速80摆布 ,后20千米村落门路为主 。总体跑下来能耗:6.3kwh ;行驶里程:39.5km;百千米能耗:15.9kwh

根据此路况,估计100度电池现实续航能到达628千米 ! 75度电池估计能到达471千米! 续航彻底不消担忧。

英亚全站APP-首页
【读音】:

ET7zuì xiān le zhèng shì jiāo fù ,néng hào wèn tí yī zhí shì wǒ dān yōu de ,yǐ shì chèn zhe sū xī ,jiù zuò le yī cì xù háng cè shì 。chē liàng shì 20cùn shù chā lún gū ,mó shì shè zhì de shì :jiā kuài 5.9miǎo néng liàng shōu shòu jiē guǎn dī dǐ pán gāo dù chǐ dù ,qì hòu wēn dù gěng gài zài 25℃,gòng pǎo le 40qiān mǐ ,qián 20qiān mǐ jiāo qū yī jí gōng lù ,xiàn sù 80bǎi bù ,hòu 20qiān mǐ cūn luò mén lù wéi zhǔ 。zǒng tǐ pǎo xià lái néng hào :6.3kwh;háng shǐ lǐ chéng :39.5km;bǎi qiān mǐ néng hào :15.9kwh

gēn jù cǐ lù kuàng ,gū jì 100dù diàn chí xiàn shí xù háng néng dào dá 628qiān mǐ ! 75dù diàn chí gū jì néng dào dá 471qiān mǐ ! xù háng chè dǐ bú xiāo dān yōu 。

发表评论